Welbevinden

Team van leerlingenbegeleiders.

Op onze school staat er elke dag een team van professionele leerlingenbegeleiders voor je klaar. De deur van het ILB-lokaal staat altijd open en het team is voor ouders en leerlingen tijdens de schooluren bereikbaar via smartschool of telefonisch. Naast het lokaal is ook een time-outruimte voorzien voor leerlingen die hiervan gebruik wensen te maken.

De leerlingenbegeleiding ondersteunt leerlingen waar nodig op het vlak van:

  • de onderwijsloopbaan
  • leren en studeren
  • psychisch en sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg.

Ze zijn ook steeds aanwezig tijdens de klassenraden om ook daar te waken over het welbevinden van de leerlingen om zo het schools functioneren te optimaliseren. Er wordt nauw samengewerkt met externe partners als het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, het Provinciaal Ondersteuningsnetwerk Limburg, politie enzovoort.

Anti-drugbeleid

Elk schooljaar wordt in samenwerking met de politie aan drugpreventie gewerkt o.a. door een onaangekondigde actie met drughonden. We willen de jongeren bewust maken van de gevaren van verslaving en werken hierrond in het kader van actief burgerschap en maatschappelijke meerwaarde.

Anti-pestbeleid

Pesten is een wezenlijk groot probleem. Pestgedrag kan schadelijk tot zeer schadelijk zijn voor jongeren, zowel voor de slachtoffers als voor de pester. Wij streven naar een pestvrije omgeving. We vinden dat we er alles aan moeten doen om de leerlingen die aan ons toevertrouwd zijn, een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen. Op die manier kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

In eerste instantie willen wij als school preventief te werk gaan. Het is goed om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. Dit vinden wij heel belangrijk. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op de speelplaats.

Onze uitgangspunten

1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school, zowel voor de leerkrachten als de ouders, de leerlingen, de gepeste, de pester(s) en de ‘zwijgende’ groep leerlingen.

2. De school moet pestgedrag voorkomen en aanpakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd.

3. Leerkrachten en ouders moeten tijdig het probleem inzien en alert zijn voor pestgedrag in het algemeen. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en ouders ingrijpen en actie ondernemen tegen dit gedrag.

4. Dit anti-pestbeleid wordt door het hele team gedragen.

The HangOut

De leerlingenraad heeft met hulp van de verschillende afdelingen van onze school een mooie ‘chillroom’ gemaakt die tot the Hangout werd gedoopt. Leerlingen kunnen hier tijdens de middagpauze muziek luisteren, een spelletje of een game spelen of gewoon wat bijpraten met hun vrienden. Een ideale plaats dus om even te bekomen van een drukke voormiddag van leren en werken.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.