Wat beoordelen de leerkrachten?

Om te slagen voor een bepaald leerjaar moet je natuurlijk heel wat doelen bereiken op het einde van het schooljaar. De vakleerkrachten helpen je om deze doelstellingen te breiken. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen. Wij zullen je geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken en observaties van je leergedrag.

Wat evalueren wij?

 1. Je wordt geëvalueerd per vak (subvak) wat betreft je competenties (kennis, vaardigheden en vakgebonden attitudes) en je leerattitudes*. Elke leerkracht geeft je begin september een informatieplan over de vakafspraken omtrent competenties, leerattitudes en evaluatiecriteria.
 2. Je stage (5de, 6de en 7de leerjaren) en je geïntegreerde proef (6de jaar) of je eindwerk (7de jaar) worden ook beoordeeld. 
 3. De deelname aan alle activiteiten zoals projectdagen, GWP, intra- en extra-murosactiviteiten die georganiseerd worden voor het behalen van de eindtermen en einddoelen, wordt ook beoordeeld.
 4. Ook je algemeen gedrag en taalgebruik in alle schoolse en buitenschoolse situaties wordt geëvalueerd via een 'waardering' op het rapport onder de rubriek 'gedrag' en 'taal'.

*Onder leerattitudes verstaan we:

 • gepast taalgebruik;
 • taakaanvaarding;
 • in orde zijn;
 • zorg voor agenda (BSO), schriften en materieel;
 • nakomen van afspraken;
 • doorzettingsvermogen;
 • gerichtheid op leren;
 • bereidheid tot samenwerking;
 • respect voor medeleerlingen en leraar.