Ik ben afwezig, wat nu?

Ben je ziek of kan je niet naar school komen? Daar hebben we begrip voor, het is wel heel belangrijk om je afwezigheid te wettigen.

Wat doen bij afwezigheid?

 1. Je verwittigt de school vóór 8u30 (vader, moeder, voogd, familie, jijzelf).
 2. De dag dat je terugkomt (en geen dag later) geef je het officiële en geldige bewijs van je afwezigheid persoonlijk af op het leerlingensecretariaat.
 3. Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig bent, stuur je onmiddellijk het bewijs op naar de school (vader, moeder, voogd, dokter, jijzelf…).
De dag dat je terugkomt, meld je je aan bij het leerlingensecretariaat.

Volg je deze stappen niet, dan wordt je afwezigheid als ongewettigd beschouwd = strafstudie. Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.

Ziek tijdens de schooluren

De ouders worden telefonisch verwittigd. Als je minderjarig bent, mag je slechts naar huis als je ouders je komen afhalen. De dag van terugkomst wettig je de afwezigheid met een doktersattest of een groene kaart.

Soorten afwezigheden

De ene afwezigheid is de andere niet. Hieronder vind je de soorten afwezigheden terug. Klik op de juiste soort om te lezen wat je precies moet doen om je afwezigheid rechtsgeldig te wettigen.

Verklaring door ouders

Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring (= groene kaart) ondertekend en gedateerd door je ouders. Een dergelijke verklaring kun je echter hoogstens viermaal per schooljaar afgeven.

Medisch attest

Wanneer nodig?

 • afwezigheid duurt langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen (ook bij verlenging);
 • je hebt al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder lesdagen;
 • afwezigheid tijdens examenperiodes en/of tijdens examens-evaluatiemomenten vóór de eigenlijke examenperiode
 • je bent ziek in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie
 • je neemt moederschapsverlof op

Wanneer is het attest geldig?

Het moet uitgereikt worden door een in België of een in het buitenland gevestigde (voor artsen in Nederland, zie hieronder) geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of een in het buitenland gevestigd ziekenhuis of van een erkend labo;
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker;
 • aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen;
 • de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel vermelding van voor- of namiddag.
Een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken. Als je toch daar in behandeling bent, dan zal deze arts een verklaring moeten invullen die samen met de CLB-arts is opgesteld.

Een attest is niet geldig als:

 • het geantidateerd is.
 • het de vermelding “dixit patiënt” of “volgens verklaring van de patiënt” bevat.

medisch attest voor Lichamelijke Opvoeding en sportactiviteiten op school

Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet de huisarts jou dit attest meegeven, zodat wij kunnen uitmaken wat je in deze lessen wel en niet kan.

 • Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet je behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het CLB aan de arts om je toestand te herevalueren.
 • Als je om medische reden bepaalde oefeningen of het geheel van het vak Lichamelijke Opvoeding niet kan volgen, staat het de school vrij om bijvoorbeeld op zijn minst te zorgen voor een theoretische benadering van de cursus. Lichamelijke Opvoeding hoort nu eenmaal tot de basisvorming.

Er wordt een attest van regelmatige lesbijwoning opgemaakt wanneer je de lessen volgde in het deeltijds beroeps secundair onderwijs en tussen 1 september en uiterlijk 15 november overgaat naar het voltijds secundair onderwijs.

Als je vrijgesteld bent van de verplichting om les te volgen in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer:
 • moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing;
 • mag je tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Als de selectiecommissie in het kader van een topsportconvenant jou voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B heeft toegekend, dan mag je een maximum aantal halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn om te kunnen deelnemen aan tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages onder verantwoordelijkheid van de betrokken sportfederatie. Wekelijkse trainingen komen niet in aanmerking. De afwezigheid wordt vastgelegd en door de betrokken sportfederatie ten aanzien van de school geattesteerd.

 • leerlingen met B-statuut al dan niet ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport en leerlingen met A-statuut ingeschreven in een andere studierichting dan een studierichting met component topsport (al dan niet topsportschool): 40;
 • leerlingen met B-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school al dan niet met topsport en leerlingen met een A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school zonder topsport: 40.
De afwezigheid wordt gewettigd wanneer je het recht op lesbijwoning verliest hetzij door een tijdelijke uitsluiting, hetzij door een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel (voorafgaand aan de inschrijving in een andere school). De school is niet verplicht om je op te vangen.
 • om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;
 • om een familieraad bij te wonen;
 • om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
 • omdat de instelling door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is;
 • omdat je onderworpen bent aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
 • om feestdagen te beleven inherent aan je door de Grondwet erkende levensbeschouwing. Je ouders moeten de school vooraf verwittigen en verklaren dat je de feestdag effectief mee zal beleven;
 • om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;
 • om deel te nemen aan activiteiten voor de leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel vzw.
 • bij laattijdige inschrijving in de school;
 • bij afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma, bv.: - bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad; - na je individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie; - om deel te nemen aan time-outprogramma; - om deel te nemen aan een (buitenlandse) gestructureerde individuele leerlingenmobiliteit (Erasmus+);
 • bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma: de school kan onder strikt bepaalde voorwaarden vrijstellingen verlenen;
 • bij afwezigheid voor het afleggen van het praktisch rijexamen;
 • bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma en de verplichte vervanging door een alternatief programma: de school kan je vrij stellen van het volgen van bepaalde programmaonderdelen van om het even welk structuur- onderdeel mits je al eerder geslaagd bent in het secundair onderwijs voor diezelfde programmaonderdelen en mits de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van het voorafgaand schooljaar;
 • bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van specifieke onderwijsbehoeften en de verplichte vervanging door een alternatief programma;
 • bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma en de verplichte vervanging door een alternatief programma als specifieke maatregel voor zieke leerlingen;
 • bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten van de leerling;
 • bij de spreiding van de studieduur van een opleiding hetzij van één leerjaar over twee schooljaren, hetzij van één graad over drie schooljaren als specifieke maatregel voor zieke leerlingen;
 • bij afwezigheden die verband houden met revalidatie binnen of buiten de school tijdens de lesuren uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn, bij behandeling na ziekte of ongeval of bij behandeling van een stoornis.

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen van de doelgroep aan de extra-murosactiviteiten deelnemen. (Uitzondering: deelname aan een (buitenlandse) gestructureerde individuele leerlingenmobiliteit).

 • Alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden buiten een vestigingsplaats van de school waar de leerling is ingeschreven, zijn extra-murosactiviteiten:
 • o lessen die gevolgd worden in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken; o alle binnen-of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten.
 • Je hebt het recht om niet deel te nemen aan meerdaagse extra-murosactiviteiten, op voorwaarde dat jouw ouders - of jijzelf als je meerderjarig bent - deze weigering vóór de betrokken activiteit schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan de directeur. Ook als je niet over de nodige reisdocumenten kan beschikken, heb je het recht niet deel te nemen aan een buitenlandse extra-murosactiviteit.
 • Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven aansluitend bij de extra-murosactiviteit; je bent verplicht die uit te voeren. Aanwezigheid op school is vereist.
 • Studie-uitstappen, gezamenlijke bezoeken aan theater- of filmvoorstellingen en musea enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend.
 • De extra-murosactiviteit wordt gedekt door de schoolpolis.
 • Als je stage moet doen en je bent ziek, dan verwittig je vóór 8u30 de school én de stageplaats én de stagebegeleider. Je afwezigheid kan enkel gewettigd worden door een doktersattest. Een kopie van dit doktersattest bezorg je bij het hervatten van de stage bij je stagegever. Het originele attest wordt zo snel mogelijk op het leerlingensecretariaat afgegeven.
 • Als je niet naar je stageplaats kan gaan (vervoersproblemen, sluitingsdag bedrijf…) moet je verplicht volgens het lesrooster op school aanwezig zijn: je krijgt een vervangtaak.
 • Ben je gewettigd afwezig geweest tijdens de stage, dan kan de klassenraad beslissen dat je de stagedagen, afhankelijk van de duur van je afwezigheid, moet inhalen.
 • Ben je onwettig afwezig geweest tijdens de stage, dan heeft dit gevolgen voor de evaluatie van je stage. Immers, stiptheid en zin voor verantwoordelijkheid zijn belangrijke vakgebonden attitudes.