Anti-pestbeleid

Pesten is een wezenlijk groot probleem. Veel leerlingen zijn het slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag kan schadelijk tot zeer schadelijk zijn voor jongeren, zowel voor de slachtoffers als voor de pester.

In eerste instantie willen wij als school preventief te werk gaan. Het is goed om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. Dit vinden wij heel belangrijk. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op de speelplaats. In de meeste gevallen lukt dit, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de leerlingen te maken. Eén van die regels is dat jongeren met respect met elkaar dienen om te gaan. Iedereen moet leren met elkaar omgaan.

Wij willen met de hele school een anti-pestbeleid ontwikkelen: een beleid dat het pesten een halt toeroept. Samenwerking is zeer belangrijk in functie van een succesvolle aanpak.

Lees hier ons volledig beleidsplan.